Echo Baby Spa- pretecho, 2D echo, 3D echo, 4D echo, 6D echo, babyspa, babywellness, babymassage, zwangerschapsmassage, mama massage, postpartum massage, echobeeldjes, 3D echobeeldjes, Oudenburg, Roksem, West-Vlaanderen, België

Algemene voorwaarden
Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden als hierna vermeld. Nadia Vanden Bussche, Echo Baby Spa, ingeschreven bij de KBO onder BTW nummer BE 0759.734.088

Overeenkomst
Elke geboekte dienst of besteld product tussen Echo Baby Spa en de klant.

Dienst of product
Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de klant en Echo Baby Spa

Klant
Degene die het product heeft afgenomen en daarmee deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

De praktijk
De handelsruimte waar Echo Baby Spa gevestigd is, de producten aangeboden worden en de diensten worden aangeboden.

Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst gesloten tussen Echo Baby Spa en de klant.

Totstandkoming overeenkomst
Prijzen van de producten en diensten worden (incl. BTW) op de website en in de winkel geafficheerd.
Diensten worden online via de boekingsmodule op www.echobabyspa.be geboekt.
Producten worden via de webshop besteld www.echobabyspa.be en in de praktijk afgehaald.
Elke overeenkomst wordt pas als definitief beschouwd na ontvangst van betaling en de bevestiging ervan door Echo Baby Spa.

Wijziging van overeenkomst
Wijzigen van een overeenkomst kan schriftelijk of telefonisch gebeuren maar is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Echo Baby Spa.
Wijziging van een overeenkomst (hetzij een dienst) dient minstens één dag (24 uren) op voorhand te gebeuren.
Wijzigingen door de klant na de initiële bestelling, zullen enkel worden doorgevoerd indien de Klant aanvaardt dat Echo Baby Spa alle bijkomende prijsaanpassingen en/of kosten integraal aan de Klant kan doorrekenen.

Annulering van overeenkomst
Tot 24 uur voor de sessie kan de afspraak kosteloos verplaatst worden. Stuur ons hiervoor een mail of neem even telefonisch contact met me op. Gelieve GEEN annulaties door te geven via Instagram of Facebook.
In geval van ziekte minder dan 24 uur op voorhand, vragen we om een doktersattest door te sturen. Dit vragen we alleen maar om misbruik tegen te gaan. Hierna kunnen we jouw afspraak ook kosteloos verplaatsen naar een ander moment.
Indien jullie niet komen opdagen of geen geldige reden hebben voor annulatie, kunnen we je afspraak niet kosteloos verplaatsen of je betaalde afspraak jammer genoeg niet terugbetalen. Wij treffen heel wat voorbereidingen wat betreft organisatie en nutsvoorzieningen. Wij kunnen hierop dus geen uitzonderingen maken.
In geval van herhaaldelijke annuleringen door eenzelfde klant kan Echo Baby Spa zonder rechterlijke machtiging of voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding de overeenkomst annuleren en het betaalde bedrag inhouden.

Levering van producten
Goederen die via de webwinkel worden aangekocht worden via postdienst geleverd of – op uitdrukkelijke vraag van de klant – door de klant afgehaald in de praktijk. De afleverdatum waarop de bestelde goederen verzonden worden of beschikbaar zijn wordt door Echo Baby Spa schriftelijk aan de klant meegedeeld.

Betalingen
Behoudens afwijkende bepaling, is de factuur van Echo Baby Spa contant en netto betaalbaar bij aankoop van ene product of reservatie van een dienst.
Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling worden bestelde producten niet afgeleverd en gereserveerde diensten opgeschort.
Desgevallend behoudt Echo Baby Spa zich het recht om de uitvoering van de lopende overeenkomst te schorsen, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, tot Echo Baby Spa de volledige betaling (incl. interesten) heeft ontvangen.

Aansprakelijkheid
Echo Baby Spa is niet aansprakelijk voor schade en/of lichamelijke letsels voortkomend uit onoordeelkundig gebruik van de producten, evenals allergische reacties op de producten.
Echo Baby Spa is tevens niet aansprakelijk voor lichamelijke schade of lichamelijke letsels als gevolg van onoordeelkundig handelen in de praktijkruimte.
Echo Baby Spa is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan persoonlijke voorwerpen in de praktijk.
In geval van overmacht zal Echo Baby Spa niet aansprakelijk zijn tegenover de Klant en zal Echo Baby Spa geen schadevergoeding verschuldigd zijn. De contractuele verplichtingen van Echo Baby Spa worden opgeschort tot het geval van overmacht ophoudt te bestaan. Indien het geval van overmacht gedurende 30 dagen of meer voortduurt, zijn Echo Baby Spa en de Klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder schadevergoeding. Als overmacht wordt beschouwd elke omstandigheid die de uitvoering of levering door Echo Baby Spa zou hinderen en waarop Echo Baby Spa geen controle heeft.

Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen blijven volle eigendom van Echo Baby Spa tot volledige betaling van alle factuurbedragen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
Behoudens andersluidend dwingend recht, behoren alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, uitsluitend tot de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank van Oostende.

Scroll to Top